Principles of Visual Art


สื่อมัลติมีเดียออนไลน์ วิชา

หลักการทัศนศิลป์

สร้างสรรค์เพื่อการศึกษาโดย

รองศาสตราจารย์วัฒนาพร เขื่อนสุวรรณ 

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาหลักการทัศนศิลป์นี้ ได้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนตามกระบวนการเรียนการสอน ระบบ e - Learning สำหรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์

จุดประสงค์สำคัญของเนื้อหาสาระสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้มุ่งให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ทั้งทางทฤษฎีและสามารถปฏิบัติในงานที่เกี่ยวข้องได้ โดยถือว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ หากมีการวางแผน จัดกระบวนการการเรียนรู้ และมีมาตรการที่เหมาะสม โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ นอกจากนี้ยังได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา กระบวนการคิดจากสมองซีกซ้ายและซีกขวา ให้มีการผสมผสานทั้งทางวิทยาศาสตร์และศิลปะเข้าด้วยกัน รวมทั้งมีการบูรณาการ ความรู้ในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบสาขานิเทศศิลป์และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์สำหรับผู้สนใจทั่วไป
แนวทางการออกแบบโครงสร้างสี่อ

ในการจัดทำบทเรียนอิเล็กทรอนิคส์ชุดนี้ ผู้จัดทำได้ออกแบบในลักษณะสื่อมัลติมีเดีย แบ่งเนื้อหา และส่วนประกอบอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง ออกเป็น 6 ส่วน (Section) โดยจำลองสถานการณ์เป็นห้องต่าง ๆ เรียกว่า Studio เช่นเดียวกับห้องปฎิบัติงานทางศิลปะที่มักเรียกว่า Studio แบ่งออกเป็น 6 ห้อง คือ Studio 1 ถึง Studio 6 โดยมีหน้า Home Studio เป็นหน้าหลัก(Main Menu)   เพื่อเชื่อมต่อไปยัง Studio 1 ถึง Studio 6
แต่ละ  Studio มีเนื้อหาสาระดังต่อไปนี้

Studio 1 ห้องรับแขก เป็นส่วนแนะนำให้รู้จักบทเรียน (Overview) ทั้งหมด

Studio 2 ห้องเรียน เป็นส่วนเนื้อหาบทเรียนทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วย Menu ย่อย คือ หน่วยที่ 1 (Unit 1) ถึง หน่วยที่ 5 (Unit 5)

Studio 3 ห้องสอบ เป็นส่วนของการทดสอบประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียน

Studio 4 ห้องกิจกรรม เป็นส่วนของกิจกรรมการเรียนการสอนและงานที่มอบหมาย ที่เกี่ยวข้องกับบทเรียน

Studio 5 ห้องสมุด เป็นส่วนของแหล่งค้นคว้า จากเอกสารอ้างอิง, แหล่งความรู้อื่น ๆ

Studio 6 ห้องพักครู เป็นส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกแบบจัดทำสื่อ 

 ตามกระบวนการสื่อสารทางการเห็น  (Visual Communication) ความหลากหลายของสื่อนำเสนอ (Multimiedia) จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุด ในการนำเสนอเนื้อหาในสื่อนี้จึงไม่นำเสนอแต่เพียงสื่อข้อความ (Text) เพียงอย่างเดียว แต่ได้เลือกใช้สื่ออื่นที่เหมาะสมเข้ามาร่วมด้วยเช่น รูปภาพ กราฟิก ภาพเคลื่อนไหว (Flash Video) รวมทั้งกิจกรรม Interactive เป็นต้น 

 ถึงแม้ว่าจะใช้สื่อที่หลากหลายแต่ได้สร้างเอกภาพ (Unity) ให้มีบรรยากาศโดยรวม (Theme) ของภาพที่ปรากฎ ซึ่งประกอบด้วย กราฟิก ตัวอักษร สีพื้น และอื่น ๆ ได้ออกแบบโดยคำนึงถึงความเรียบง่ายของรูปแบบ ที่เป็นแบบเรขาคณิต ตัวอักษรใช้สีขาว บนพื้นสีเข้ม ส่วนโทนสี ของพื้นหลัง ได้เลือกใช้สีน้ำเงินเป็นสีหลัก ปรับค่าอ่อนแก่หลายระดับ ใช้ร่วมกับสีกลางคือสีดำ เทา ขาว  ให้มีความประสานกลมกลืน (Harmony) เพื่อไม่ให้พื้นหลัง ไปแย่งความสำคัญของเนื้อหา เพราะเนื้อหาส่วนใหญ่จะมีภาพประกอบที่มีสีสันอยู่แล้ว แต่ก็ได้เพิ่มความแตกต่าง (Contrast) ด้วยสีตรงข้าม คือสีส้ม เพียงเล็กน้อยเพื่อมิให้เรียบจนน่าเบื่อเกินไป ความเรียบง่ายนี้ เพื่อการสื่อสารเนื้อหาที่เป็นวิชาการให้มีความน่าเชื่อถือและไม่รบกวนสมาธิในการศึกษาบทเรียน 

 นอกจากนี้ได้ออกแบบระบบการเชื่อมโยง (Navigation) ให้มีความคล้ายคลึงและอยู่ในตำแหน่งดียวกันทั้งหมด เพื่อสร้างความสม่ำเสมอ (Concistency) ไม่ให้เกิดความสับสนในการใช้งาน 

 

คลิ้กที่ภาพเพื่อเข้าสู่สื่อมัลติมีเดีย "หลักการทัศนศิลป์"
 

สงวนลิขสิทธิ์ ทั้งหมดโดยผู้เขียน

กันยายน 2010

Copyright (c) 2010

Use of such content either in part or in whole without permission is prohibited.

September , 2010 แก้ไขล่าสุด ใน ต.ค.062013

"กินและเที่ยวเรื่อยไปตามใจฉัน"

Wat*ka*Darin Contact

watkadarin Guest

เรามี 626 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

 

ขออภัย เนื่องจากถูก spam คุกคาม

จึงของดลงทะเบียนสมาชิกชั่วคราว

ลงทะเบียน