ทำสื่อมัลติมีเดียฟ้อนข้าวแต๋น

สื่อมัลติมีเดียประกอบการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6
เรื่อง นาฏศิลป์ท้องถิ่นล้านนา
“ฟ้อนข้าวแต๋น”
จัดทำโดย ครูดารินทร์ เขื่อนสุวรรณ
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนสันทรายหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 2(คลิ้กที่ภาพเพื่อเข้าสู่สื่อมัลติมีเดีย "ฟ้อนข้าวแต๋น")แนวทางการออกแบบโครงสร้างสื่อ

 

สื่อมัลติมีเดีย "ฟ้อนข้าวแต๋น" ได้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์สำหรับการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โดยเฉพาะในหมวด 9 มาตรา 64  ว่าด้วยเทคโนโลยีการศึกษา  โดยสื่อมัลติมีเดียนี้ ผลิตขึ้นเพื่อสนองตอบนวัตกรรมศึกษาในปัจจุบัน  เป็นการเรียนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ที่เรียกว่าการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Learning) ในการจัดทำสื่อมัลติมีเดียชุดนี้ ผู้จัดทำได้แบ่งเนื้อหา และส่วนประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องออกเป็น 8 รายการ (Menu) โดยโดยแต่ละรายการ   สามารถเชื่อมโยงซึ่งกันและกันได้ รวมทั้งสามารถย้อนกลับหรือเลือกดูส่วนใดก่อนหลังได้  รายละเอียดของทั้ง 8 รายการ (Menu) มีดังต่อไปนี้รายการที่ 1 คำนำ
เป็นการแนะนำให้รู้จักบทเรียน และจุดมุ่งหมายของการผลิตสื่อมัลติมีเดีย
รายการที่ 2 ข้าวแต๋นของชาวสันทราย
เป็นบทแนะนำอำเภอสันทราย แหล่งผลิตข้าวแต๋นที่สำคัญ
รายการที่ 3 วิธีทำข้าวแต๋น
เป็นบทเนื้อหาขั้นตอนกรรมวิธีการผลิตข้าวแต๋น 10 ขั้นตอน
รายการที่ 4 จากข้าวแต๋นสู่ท่าฟ้อน
เป็นบทเนื้อหา ความเป็นมาและการประดิษฐ์ท่าฟ้อนข้าวแต๋น ประกอบภาพนิ่ง
รายการที่ 5 ดนตรีประกอบท่าฟ้อน
เป็นบทแนะนำให้รู้จักเพลงและเครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบท่าฟ้อน
รายการที่ 6 ท่าฟ้อนข้าวแต๋น
เป็นบทการนำเสนอด้วยภาพเคลื่อนไหว (Video Clip) ท่าฟ้อนข้าวแต๋นแต่ละท่า
ลิ้งค์กับรายการที่ 4
รายการที่ 7  วิดีทัศน์ฟ้อนข้าวแต๋น
เป็นบทนำเสนอวิดีทัศน์การฟ้อนข้าวแต๋นที่สมบูรณ์
รายการที่ 8 บทสรุป
เป็นบทสรุปของการผลิตสื่อมัลติมีเดีย
การนำไปใช้

ผู้จัดทำได้นำสื่อมัลติมีเดียการฟ้อนข้าวแต๋นนี้  ไปทดลองใช้ในการเรียนการสอน ดังนี้

1. ทำสำเนาลงแผ่นดีวีดี (DVD Video) เพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียน สันทรายหลวง และได้นำข้อบกพร่อง และข้อมูลย้อนกลับมาปรับปรุงตลอดเวลา
2. ทำสำเนาลงแผ่นซีดี (CD-rom) เพื่อให้นักเรียนยืมไปศึกษาทบทวนด้วยตนเอง จากห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ของนักเรียนเอง
3. จัดทำเอกสารประกอบการใช้สื่อมัลติมีเดีย เพื่อให้การใช้สื่อนี้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและเต็มศักยภาพ

แนวทางการใช้สื่อในอนาคต

1. นำเข้าสู่ Server ในโครงข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนสันทรายหลวง เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าไปศึกษาได้ด้วยตนเอง เมื่อมีการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน หรือระบบ e- Learning ของโรงเรียน
2. นำเข้าสู่ เว็บไซ้ต์ของโรงเรียน และของเขตพื้นที่การศึกษา
3. นำเข้าสู่ เว็บไซ้ต์ส่วนตัวของผู้สอน ร่วมกับวิชาอื่น ๆ ของผู้สอน เพื่อให้นักเรียนเข้าไปศึกษาทบทวนด้วยตนเอง และเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านดนตรี นาฏศิลป์ แก่ผู้สนใจทั่วไป อันเป็นการบริการทางวิชาการแก่สังคม

แนวคิดการออกแบบ
(Visual Design)

 

สื่อมัลติมีเดีย การฟ้อนข้าวแต๋นนี้ ได้กำหนดแนวคิดของการออกแบบที่สำคัญ ดังต่อไปนี้
1.  ความเรียบง่าย
บรรยากาศโดยรวม (Theme) ของภาพที่ปรากฎบนหน้าจอ  ซึ่งประกอบด้วยกราฟฟิก ตัวอักษร สีพื้น และอื่น ๆ ได้ออกแบบโดยคำนึงถึงความเรียบง่าย (Simplicity) ของรูปแบบโดยรวม เช่นโทนสี ได้เลือกวิธีการใช้สีเอกรงค์ (Monochrome) ของสีแดงเป็นสีหลัก แต่ปรับค่า ให้มีความอ่อนแก่หลายระดับ เพื่อไม่ให้มีความจืดชืดจนเกินไป และมีลายไทยเป็นส่วนประกอบของพื้นหลัง (Background) โดยปรับค่าให้มีความประสานกลมกลืน (Harmony) เพื่อไม่ให้พื้นหลัง ไปแย่งความสำคัญของเนื้อหา เพราะเนื้อหาส่วนใหญ่มีภาพประกอบ ที่มีสีสันอยู่แล้ว   ความเรียบง่ายนี้ สนองตอบการสื่อสารเนื้อหาทีเป็นวิชาการ ให้มีความน่าเชื่อถือ และ ไม่รบกวนสมาธิในการศึกษาบทเรียน

2.  ความมีเอกภาพ

ความเป็นเอกภาพ (Unity)  เกิดจากการออกแบบ ที่เป็นรูปแบบ (Style) เดียวกันตลอดทั้งบทเรียน เพราะหากมีหลายรูปแบบ ที่แตกต่างกันแล้ว จะสร้างความสับสน ความไม่แน่ใจให้แก่ผู้ใช้ ว่ากำลังอยู่ในบทเรียนเดิมหรือไม่  โดยได้ออกแบบหน้าแต่ละหน้า รูปแบบกราฟฟิก ระบบการเชื่อมโยง (Navigation) รวมทั้งโทนสีให้มีความสม่ำเสมอ คล้ายคลึงกันตลอดทั้งบทเรียน

3.  ความมีบุคลิคภาพของสื่อ
การออกแบบสื่อมัลติมีเดีย การฟ้อนข้าวแต๋นนี้ได้คำนึงถึงบุคลิกของสื่อ ว่าเป็นสื่อเกี่ยวข้องกับการศึกษา ภาพโดยรวมของบทเรียนนี้ จึงต้องมีบุคลิกของความเป็นวิชาการ ความน่าเชื่อถือ ไม่เหมือนกับสื่อประเภทบันเทิง  ฉะนั้น การเลือกใช้ ชุดสี ชนิดตัวอักษร  กราฟฟิก จึงเลือกใช้ให้สอดคล้องกับบุคลิกดังได้กล่าวมาแล้ว ในหัวข้อก่อนหน้านี้

4.  ความมีเนื้อหาที่ครบถ้วน
เนื้อหาที่นำมาออกแบบสื่อการสอนนี้ ได้มีการวิเคราะห์และพัฒนาจัดลำดับความสำคัญ ตั้งแต่ความเป็นมา วิธีทำข้าวแต๋น ภาษานาฏศิลป์ ท่าฟ้อนข้าวแต๋น และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ครบถ้วน

5.  ความสมบูรณ์ตามกระบวนการสื่อสารทางการเห็น
ตามหลักการกระบวนการสื่อสารทางการเห็น (Visual Communication)   ความหลากหลายของสื่อ (Multimedia) ที่เหมาะสม  จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุด ในการนำเสนอเนื้อหาในสื่อนี้ จึงไม่นำเสนอแต่เพียงสื่อเอกสาร (Text) เพียงอย่างเดียว ซึ่งจะทำให้เกิดความน่าเบื่อหน่าย แต่ได้เลือกใช้สื่ออื่นที่เหมาะสม เข้ามาร่วมด้วย ประกอบด้วย รูปภาพ กราฟฟิก ภาพเคลื่อนไหว พร้อมเสียงบรรยาย และเสียงดนตรีประกอบ

6.  ความเชื่อมโยงที่เข้าใจง่าย
ระบบการเชื่อมโยงหรือเนวิเกชั่น เป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพราะจะต้องให้ผู้ใช้เข้าใจได้ง่ายและสะดวก จึงได้ออกแบบโดยใช้กราฟฟิกที่สื่อความหมายชัดเจน รวมทั่งมีรูปแบบและวางลำดับของเนวิเกชั่นไว้ในตำแหน่งเดียวกันในแต่ละหน้า

 

ขั้นตอนการออกแบบสื่อ
มีขั้นตอนที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

1. กำหนดเป้าหมาย
- กำหนดจุดประสงค์หลักของสื่อ
- กำหนดกลุ่มเป้าหมาย

 

2. กำหนดเนื้อหา
- กำหนดขอบเขตของเนื้อหา
- กำหนดโครงสร้างของเนื้อหา

3. ออกแบบจัดทำสื่อประกอบ
- เขียนบท
- ถ่ายทำภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ตัดต่อ ประกอบเสียง

4. ออกแบบจัดทำสื่อมัลติมีเดีย
- ออกแบบโครงสร้างสื่อ
- ผลิตสื่อสมบูรณ์

5. พัฒนาและปรับปรุง
- ทดลองนำสื่อไปใช้
- ปรับปรุงแก้ไข(สื่อมัลติมีเดีย "ฟ้อนข้าวแต๋น")
JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.อีกหนึงในกิจกรรมนาฏศิลป์ท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
ของ ครูดารินทร์ เขื่อนสุวรรณ คือ

"ฟ้อนหมากศรีสันทราย"

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

แก้ไขล่าสุด ใน ต.ค.062013

"กินและเที่ยวเรื่อยไปตามใจฉัน"

Wat*ka*Darin Contact

watkadarin Guest

เรามี 658 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

 

ขออภัย เนื่องจากถูก spam คุกคาม

จึงของดลงทะเบียนสมาชิกชั่วคราว

ลงทะเบียน