รหัส.... : 07-310-001

ชื่อวิชา : การจัดนิทรรศการ
..........: Exhibition Design


 


วิชาชีพเลือกเลือกเสรี
ในหลักสูตรศิลปกรรม
วิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์

   

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 1

 

   

 


54 คาบเรียนตลอด 18 สัปดาห์
ทฤษฎี 3 คาบ
ปฏิบัติ - คาบต่อสัปดาห์
และนักศึกษาต้องใช้เวลาค้นคว้านอกเวลา 3 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์

จำนวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต 3 (3-0-3)


   

 

1. เข้าใจหลักการจัดนิทรรศการ
2. เข้าใจขั้นตอนการจัดนิทรรศการ
3. รู้ประเภทของการจัดนิทรรศการ
4. รู้ข้อควรคำนึงในการออกแบบนิทรรศการ
5.
มีทักษะการใช้หลักศิลป์ในการจัดนิทรรศการ


- ศึกษาหลักการจัดนิทรรศการได้แก่ การประสานกลมกลืน ความต่อเนื่อง ความเด่น การเน้น ฯลฯ
- ขั้นตอนการจัดนิทรรศการ
ได้แก่ การวางผัง การเตรียมการจัดทำ การประชาสัมพันธ์
การติดตามผล ฯลฯ
- ประเภทของการจัดนิทรรศการ เช่น นิทรรศการชั่วคราว
นิทรรศการประจำ ฯลฯ
การใช้สีและการจัดแสง